2019-12-04

Klauzula Informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego

 

nr 2 w Leżajsku

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 14 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy)* danych osobowych przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Leżajsku z siedzibą przy ul. Mickiewicza 51, 37-300 Leżajsk (dalej: ZSP nr 2 w Leżajsku). Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem Państwa praw i wolności, w granicach obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

1. Administratorem Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy)* danych osobowych jest ZSP nr 2 w Leżajsku)

2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w ZSP nr 2 w Leżajsku służy następujący adres email: rafalzelazo@gmail.com

3. Kategorie Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy)* danych osobowych: nie dotyczy

4. Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy)* dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z właściwością, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, ponad to odbiorcami mogą być – nie będą przekazywane.

5. Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy)* dane osobowe nie będą/będą* przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy)* dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych), chyba, że co innego wynika z przepisów szczególnych.

7. W związku z przetwarzaniem przez ZSP nr 2 w Leżajsku, Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy)* danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

 – dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);

 – sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);

 – usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);

 – ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);

 – przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);

 – prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);

 – cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie pisemnej lub elektrpnicznej na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ZSP nr 2 w Leżajsku Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy)* danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Żródło pochodzenia Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy)* danych: Biuro Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk

10. Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy)* dane osobowe nie będą/będą* przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się